Linjer och plan i rummet

Ekvationen för en rät linje definieras endast för två dimensioner. Det hindrar dem dock inte från att existera i högre dimensioner, där vi definierar dem i parameter- eller vektorform.

Innehållsförteckning

  Intro

  Det faktum att begreppet en rak linje framstår som ett av de fem inledande axiomen i Euklids "The Element" antyder både dess enkelhet och kraft.

  Hans arbete, som introducerade rigorös matematik till linjer och plan, kallas ofta den mest inflytelserika läroboken genom tiderna.

  Det är möjligt att Euklid aldrig existerade som en individ, utan var en pseudonym för ett team av matematiker.

  För att vara författare till en bok som är så berömd vet vi väldigt lite om Euklid av Alexandria. Bristen på biografisk information om honom är ovanlig för grekiska vetenskapsmän från det tredje århundradet f.Kr. när han var aktiv.

  Så ovanligt faktiskt att vissa historiker har föreslagit att namnet är en pseudonym som används av ett team av matematiker. Det verkar dock finnas ännu mindre bevis för att stödja detta påstående än det finns för att motivera Euklid som geometrins enda grundare.

  Koncept

  Punkter har ingen form eller storlek, utan definierar bara en plats i rymden. Ändå är denna egenskap tillräckligt för att definiera många intressanta strukturer, såsom linjer och plan.

  Dessa enkla föremål är några av de grundläggande hörnstenarna i all geometri, som vi använder för att visualisera och tolka världen omkring oss.

  En linje är en sammankopplad mängd punkter i 1D som sträcker sig oändligt i båda riktningarna. Därför kan en linje beskrivas fullständigt med endast två punkter på den, eftersom alla andra måste följa samma raka väg.

  På liknande sätt, för att definiera ett plan, som är en 2D-yta av punkter som sträcker sig oändligt i alla riktningar, räcker det med tre punkter så länge de inte ligger på samma linje.

  Summering

  Som ett alternativ till att överväga flera punkter för att beskriva en linje eller ett plan, kan vi också använda vad som kallas en parametrisering.

  Parametrisering använder en enda punkt på objektet, tillsammans med riktningsvektorer som anger i vilka riktningar objekten sprids genom vektorrummet.

  Termen parametrisering kommer från det faktum att dess ekvationer använder parametrar för att skala riktningsvektorer. Dessa läggs till för att producera punkter på objektet.

  Eftersom parametrarna går igenom alla möjliga reella tal, kommer parametriseringen att gå igenom alla punkter som hör till objektet.

  Parametrisering för en linje tar formen:

  Medan för ett plan är formen för en parametrisering :

  Där p är en punkt på respektive objekt, är och motsvarande riktningsvektorer, medan s och t är parametrar.

  Avstånd i rummet

  Ett naturligt behov är att kunna beräkna avstånd i rummet. Det kan vara avståndet mellan två punkter, mellan en punkt och en linje eller mellan en linje och ett plan. Det finns avståndsformler för de olika fallen och de presenteras här.

  Avstånd mäts alltid mellan två punkter och avståndsformeln är ekvivalent med att skapa en vektor mellan två punkter och räkna ut dess längd.

  Det är lockande att lära sig dessa utantill men det rekommenderas inte, för det finns ett starkt samband mellan studenter som inte klarar tentamen och de som lär sig dessa formler utantill istället för att lära sig hantverket.

  Avstånd mellan två punkter

  Med ett avstånd avser vi alltid den kortaste sträckan mellan två punkter, vilket är förenligt med att räkna ut längden av en vektor som har skapats utifrån dessa två punkter. Då gäller funktionen för :

  vilket kan kännas igen från längden av vektorn. Eftersom att varje vektor är en relativ differens i de olika leden, det vill säga en pil mellan två punkter, kan formeln för avståndet mellan punkterna härledas från definitionen av vektorns längd.
  Vad som gäller vidare för avståndsformeln är:

  Låt och vara punkter i rummet , då gäller att

  • om och endast om

  Avstånd mellan punkt och linje

  Vi går igenom två metoder för att räkna ut avståndet mellan punkten och linjen .

  Metod 1: Kryssprodukt i

  Låt

  Tag en punkt som ligger på linjen . Med lite skaparglädje ser man att och spänner upp ett parallellogram med höjden . Arean är basen multiplicerat med höjden, som också är lika med längden av kryssprodukten . Därför kan vi dividera det sistnämnda med längden av basen (vektorn ) för att få ut höjden .

  Ovan formel fungerar endast för eftersom att kryssprodukten endast då är definierad.

  Metod 2: Projektion

  Låt

  Avståndet kan finnas genom projektion och att se följande samband enligt enkel vektorsummering:

  Därför gäller att

  Metod 3: Skalärprodukt

  Det kortaste avståndet mellan punkten och den punkten på linjen vars vektor utgör en rät vinkel mot linjen. Om både och skulle vara kända punkter hade uträkningen av längden varit enkel, nämligen

  Kom ihåg att , alltså att vektorn är ortogonal mot linjen . Vi finner den okända punkten genom att ställa upp motsvarande krav på , alltså ekvationen

  eftersom att om de två är rätvinkliga så är skalärprodukten 0. Punkten är en okänd med flera koordinater, vilket ställer till det eftersom det rent praktiskt blir fler okända (en per koordinat) och vi har bara en ekvation, nämligen den ovan. Däremot kan punkten uttryckas med hjälp av parameterformen för för något okänt parametervärde

  där och är kända. Vi gör följande substitution:

  Ekvationen löses för det ända okända värdet, nämligen , för när vektorn bildar en rät vinkel med . När löst, sätt in i parameterformen och få den eftersökta punkten . Då har vi två kända punkter, och , och avståndet är längden av dess vektor

  Metod 4: Skapa plan

  Med lite skaparglädje kan vi konstruera planet som innehåller punkten och har en normalvektor parallell med riktningsvektorn för . Från det kan skärningspunkten mellan och bestämmas, som också kommer vara den närmaste punkten på linjen till . Tillvägagångssättet blir följande:

  1. Skapa ekvationen

   för planet med normalvektor = riktningsvektor för = .

  2. Konstanten fås genom att sätta in punkten i planets ekvation.

  3. Sätt in parameterformen för till planet . Lös ut för parametern (vi har en ekvation och en variabel).

  4. Låt vara parametern som återger skärningspunkten . Sätt in i parameterformen för och få .

  5. Räkna ut avståndet

  Avstånd mellan punkt och plan

  Låt vara ett plan och vara en punkt i rummet enligt följande:

  Skapa linjen som går genom punkten och träffar planet under rät vinkel. Riktningsvektorn blir därför planets normalvektor (som vi läser av från planets ekvation). Vi får då:

  Vi söker skärningspunkten mellan linjen och planet . Parameterformen för uttrycker alla punkter längs linjen och vi kan uttrycka varje sådan punkt på följande sätt:

  Vår konstruktion av garanterar en skärningspunkt just för att riktningsvektorn är planets normalvektor. Därför stoppar vi in ovan uttryck i planets ekvation:

  Ovan ekvation löses enkelt eftersom endast är okänd. Låt oss notera lösningen som

  vilket också ger den eftersökta skärningspunkten när den stoppas in i parameterformen för . Punkten får därför följande koordinater

  Nu är både och kända och därför räknas avståndet enkelt ut genom att skapa vektorn och beräkna längden:

  Vilket leder till avståndsformeln för punkt och plan. Igen - det rekommenderas att minnas metoden fram till formeln, inte att minnas formeln utantill!

  Linje

  En rak linje har följande egenskaper:

  • oändlig längd och en punkt i bredd

  • har en fast position i rummet, till skillnad från vektorer

  • skrivs på parameterform i alla dimensioner och kan endast i två dimensioner entydigt skrivas som en ekvation

  Linjens parameterform

  Parameterformen för linjen , eller , skrivs på följande sätt:

  där

  • är en känd punkt på linjen som avgör linjens position

  • är riktningsvektorn för linjen som avgör linjens riktning

  • är en parameter och antar vilket värde som helst mellan och

  Parameterformen fungerar eftersom att uttrycket är summan av ortsvektorn och vektorn vars resultat är just punkten . Bilden visar att oavsett värde på blir resultatet en punkt på linjen . Notera att vi behöver veta två punkter på linjen för att skapa riktningsvektorn .

  Linjens ekvation i två dimensioner

  Linjens standardekvation är ett specialfall eftersom den endast kan uttryckas i :

  För att konstruera ekvationen utgår vi från att skalärprodukten av två vinkelräta vektorer är 0, i detta fall normalvektorn och riktningsvektorn :

  Där konstanterna , , och är

  Förklaring

  Nu härleder vi hur konstanterna , och bestäms för linjen :

  • är normalvektorn till

  • är en given punkt på

  • är en godtycklig punkt på

  Härledningen följer att:

  Plan

  Ett plan har följande egenskaper:

  • är en platt, oändlig och tvådimensionell yta

  • har en fast position i rummet

  • kan både uttryckas på parameterform och skrivas som en ekvation

  Planets parameterform

  Parameterformen för ett plan är:

  där

  • är en given punkt på planet

  • and är två olika vektorer som ligger på planet

  • är parametrar och antar vilka värden som helst mellan to .

  Det räcker med tre kända punkter på planet för att uttrycka parameterformen. Låt , och vara tre kända punkter och vi kan då konstruera vektorerna

  Planets ekvation

  Standardekvationen för ett plan i är

  där konstanterna är

  Förklaringen bakom konstanternas definition är:

  • är normalvektorn till

  • är en känd punkt på

  • är en godtycklig punkt på

  Grunden för konstruktionen av planets ekvation är att alla vektorer på planet har rät vinkel mot planets normalvektor , och därför är skalärprodukten dem emellan 0. Vi börjar med och härleder därifrån:

  Den generaliserade formen för planets ekvation i är därför

  Kom ihåg att ett plan alltid är tvådimensionellt, oavsett vilket rum det befinner sig i. Det är ett vanligt missförstånd hos nybörjare att planets ekvation måste ha precis två variabler, tex och . Men som ni ser ovan så kan planet ha flera variabler, upp till . Planets dimensioner är fortsatt två, därför den sträcker ut sig i rummet längs med två riktningar (kom ihåg planets parameterform). För att reda ut ihopblandningen av antalet variabler och dimensioner har vi följande tre minnesregler:

  1. En punkt har 0 riktningar och 0 dimensioner

  2. En linje har 1 riktning och 1 dimension

  3. Ett plan har 2 riktningar och 2 dimensioner

  Ett praktiskt exempel är att föreställa sig ett A4-papper inne i ett studentrum. Studentrummet har tre dimensioner (bredd, höjd och djup) medan A4-pappret har två dimensioner (bredd och djup). Rent krasst är detta exempel bristtälligt, dels för att pappret egentligen har en höjd på någon millimeter och dels varken är oändlig eller fullständigt platt (den har mikroskopiska ojämnheter). Som tur är kan en ingenjör den ädla konsten att effektivt förenkla verkligheten.

  Skärning

  Algebra och geometrisk tolkning

  Exempel på en skärning och dess geometriska tolkning kan vara punkten där två linjer skär varandra eller linjen där två plan skär varandra.

  Rent algebraiskt umgås vi med skärningar då ett ekvationssystem har lösning, dvs. vad ekvationerna i systemet har för gemensam punkt eller punkter. För varje ekvationssystem gäller alltid ett, och endast ett, av följande tre fall.

  • en unik lösning

  • oändligt många lösningar

  • inga lösningar

  Här visualiserar vi tre exempel på de tre fallen av lösningar hos ett ekvationssystem i : unik lösning (en punkt), oändligt många lösningar (en linje) och inga lösningard.

  Skärningspunkt mellan linjer i

  För att finna skärningspunkten mellan två eller flera linjer i , och ekvationerna är givna, är det enklast att ställa upp ett ekvationssystem.

  Lösningen , om den finns, är den sökta skärningspunkten. Lösningen finner vi maed hjälp av Gauss-Jordan eliminering.

  Skärningspunkt mellan linjer i

  För att finna skärningspunkten mellan två linjer, och , i är det enklast att ställa dess parameterframställningar lika varandra

  och låsa en av parametrarna, och , till exempel . Då återstår

  Då finns en ekvation och en variabel, nämligen parametern . Finns en lösning så får man den sökta skärningspunkten från parameterformen för . Har man fler linjer gör man om förfarandet för samtliga linjer.

  Skärning mellan plan

  För att finna skärningen mellan plan visar vi här ett exempel för de tre planen , och i . Vi ställer upp ett ekvationssystem

  Med hjälp av Gauss-Jordan eliminering löser vi ekvationssystemet. Ett, och endast ett, av följande tre fall kommer att då vara sant:

  1. unik lösning - skärning är en punkt

  2. oändligt många lösningar - skärningen är en linje

  3. inga lösningar - planen skär inte varandra

  Skärning mellan linje och plan

  För att finna skärningen mellan linjen och planet i stoppar vi in linjens parameterform in i planets ekvation. Låt

  Varje punkt på linjen kan uttryckas med hjälp av dess parameterform som

  och eftersom att vi söker efter gemensamma punkt kan vi anta att sådan finns och sätta in uttrycket till ekvationen för :

  Givet att är definierad, dvs nämnaren ovan är nollskild, sätts värdet in i parameterformen för för att få skärningspunkten.

  Parameterform

  Parametrisering är processen att skapa en parameterform som implicit beskriver en linje, kurva eller yta (även kallad mångfald). Tanken är att istället för att explicit med variabler uttrycka en ekvation använder man sig av en parameter som kan anta vilket värde som helst mellan och . Jämför dessa två uttryck:

  Det vänstra uttrycket är parameterformen som beskriver samma linje som ekvationen (uttrycket till höger). Varje värde för uttrycker därmed implicit en unik punkt på linjen, medans ekvationen beskriver explicit balansen mellan varje - och -koordinat.

  Innehållsförteckning
   Gillar du det vi gör? Hjälp oss och dela detta avsnitt.

   Bra översikt för linjär algebra och kort att-göra-lista

   Vi jobbar hårt för ge dig kunskap kort, koncist och pedagogiskt. Tvärtom till vad amerikanska böcker gör.

   Få uppgifter till gamla tentor för linjär algebra indelade i kapitel

   Trixet är att både lära sig teorin och öva på extentor. Vi har kategoriserat dem som gör det extra enkelt.

   Apple logo
   Google logo
   © 2024 Elevri. All rights reserved.