Linjära avbildningar

Alla matrismultiplikationer är linjära transformationer. För det allmänna fallet kan en transformation ses som en funktion, eller en svart låda, som för varje given ingång har en utgång. Definitionen för att transformationen ska vara linjär är att operationen är konsekvent för två ingångselement, i vårt fall två vektorer. Låt L vara en transformation, x och y vara vektorer och c och k vara skalärer. Då är L en linjär transformation om, och endast om, $$L(cx + ky) = cL(x) + kL(y)$$

Innehållsförteckning

  Vad används linjär avbildning till i praktiken?

  Precis som mänskliga förare måste självkörande bilar ständigt skanna vägarna efter hinder och vägskyltar för att trafikera våra gator på ett säkert sätt.

  För att kunna göra det är bilen utrustad med kameror som tar snapshots av omgivningen med mycket korta intervaller.

  Men hur vet bilen om Volvon framför den nonchalant kör på vägen, eller har stannat plötsligt till följd av en olycka?

  Svaret är linjära transformationer . En bild av en bil långt borta har en helt annan pixelrepresentation jämfört med en närbild av samma bil. Det finns dock ett linjärt samband mellan bilderna, eftersom bilen i sig inte ändrar sitt utseende.

  Genom linjära transformationer som zoomar och roterar bildsekvensen kan den självkörande algoritmen bestämma beteendet hos bilen framför och agera därefter.

  Vad betyder linjär avbildning?

  Vi har tidigare sett att matriser ger ett användbart sätt att lagra koefficienter för de variabler som är involverade i ett linjärt ekvationssystem. Detta kapitel kommer att introducera ett nytt men relaterat sätt att tolka matriser och den välbekanta ekvationen:

  Algebraiskt sett multiplicerar matrisen en vektor för att producera en ny vektor . Vi kan tänka på som att agera på vektorer den avbildningen dem till andra vektorer.

  Matriser transformerar vektorer till nya vektorer

  Sett på detta sätt är matriser funktioner med vektorer som indata och utdata. Detta är nyckelbegreppet för linjära transformationer.

  Vilka krav gäller för linjär avbildning?

  För att följande vektorfunktion ska kvalificera sig som en linjär transformation:

  då måste följande kriterier gälla:

  Detta är fallet för multiplikationen av en vektor med en matris i ekvationen:

  Som med alla andra matematiska funktioner har en specifik definitionsmängd och intervall. Dess definitionsmängd är alla vektorer med längden , och intervallet är mängden -dimensionella vektorer som är möjliga utdata.

  Definitionsmängden och området för en linjär transformation är vektorrum och utgör en avbildning mellan dem. Vi kommer att täcka detta mer i detalj i senare kapitel.

  Vad är linjär avbildning?

  Välkommen till den roligaste delen av kursen linjär algebra! detta avsnitt kan vara något krävande för nybörjaren, men med rätt introduktion och rätt tempo kan även detta avsnitt göras riktigt trivsamt. Kursen i linjär algebra handlar nästan endast om följande ekvation

  Hittills har vi betraktat ekvationen som ett linjärt ekvationssystem och bestämt lösningsmängderna för de tre fallen: unik lösning, oändligt med lösningar och inga lösningar. Nu ska vi betrakta matrisen från ett annat perspektiv, nämligen som en linjär avbildning. Vi ska fokusera på egenskaperna till matrisen från perspektivet att se som en funktion. Låt oss igen ta samma ekvation men istället döpa vektorerna och .

  Nu har vi inga okända och kan istället se som en funktion som avbildar vektorn på vektorn . Detta avsnitt handlar om hur kan se ut, hur avbildningen sker och med vilka geoemtriska tolkningar. Vi startar med att gå igenom vad som allmänt gäller för definitionen av funktioner, det vill säga, något som gäller även utanför denna kurs.

  Funktion

  Detta avsnitt är lite svårsmält för vissa, så det går bra att avvakta med det för nu. Men det är viktigt för nybörjaren att träna sitt abstrakta tänkande och detta förklarar analogin mellan linjär avbildning och funktioner som man lärt sig i kurser i calculus.

  Se på bilden! vi har två mängder, ett till vänster och ett till höger. Låt vara en funktion som relaterar element från vänster mängd till höger mängd. Då kallas vänster mängd för definitionsmängd till medan höger mängd kallas för målmängd till . Låt oss se definitionsmängden som en input till , då har vi en mängd element till höger som vi kan se som en output till . Om vi noterar input till som så kallas output av för , värdet av eller bilden av . Vidare säger vi att avbildar . Det är vanligt att notera output med en enda variabel , som i . Dock behöver inte vara hela målmängden, utan det är vanligt att täcker en delmängd av målmängden, som kallas för värdemängd eller bilden.

  Tre nyttiga definitioner angående funktioner (och linjära avbildningar för den delen) är injektiv, surjektiv (avbildning på) eller bijektiv (entydig avbildning). Vi sammanfattar med

  Låt

  vara en linjär avbildning. Då gäller följande egenskapers definitioner:

  • Injektiv: har för varje högst en lösning

  • Surjektiv: har för varje minst en lösning

  • Bijektiv: har för varje exakt en lösning

  En snygg observation som kan göras av nybörjaren är att man kan definiera en bijektiv avbildning som både injektiv och surjektiv. På engelska kan även en surjektiv avbildning kallas för onto och en bijektiv avbildning för one-to-one.

  Exempel 1

  Låt vara . Då har vi följande:

  • Funktionen är

  • Definitionsmängden är reella talplanet

  • Målmängden är reella talplanet

  • Värdemängden är reella talplanet eftersom att alla möjliga output täcker hela

  Exempel 2

  Låt vara . Då har vi följande:

  • Funktionen är

  • Definitionsmängden är , det vill säga men inte eftersom att inte är definierat för

  • Målmängden är

  • Värdemängden är , eftersom att inget resulterar i att

  Exempel 3

  Låt vara . Då har vi följande:

  • Funktionen är

  • Definitionsmängden är eftersom både och är input

  • Målmängden är eftersom att output är kvadratsumman av och

  • Värdemängden är eftersom att kvadreringen ger endast positiva tal som output.

  Avbildning

  Låt oss återbesöka ekvationen igen

  och fokusera inte för mycket på att och brukar noteras som okända vektorer, det är vanligt att använda sig av samma notation i dessa sammanhang. Minns nu att matrisen avbildar på vektorn . Men vad är då en avbildning? En avbildning är en funktion vars input och output är vektorer och kan även kallas för transformation. En avbildning noteras vanligtvis med versaler som , eller . Om är en avbildning som avbildar vektorn från delrummet (noteras som och läses som " i ") på från delrummet noteras denna relation detta ibland som

  som läses som " avbildar ".
  I en kurs i linjär algebra brukar rummen för definitionsmängd och målmängd vara definierade, så låt till exempel vara och vara , så att

  brukar vara en mer välbekant notation i denna kurs.

  Linjär avbildning

  Linjäritet eller linjärt system utanför matematiken brukar definieras något som har en proportionell relation mellan input och output. Det vill säga, har du ett system som returnerar lika mycket mer i output som du ökade input med, uppfyller det villkoret för linjäritet. Ett mycket talande exempel är från privatekonomin där vi tänker oss ett sparkonto utan sparränta. Låt oss anta att att vi har ett månadssparande om 10 USD. Det betyder att vi har sparat 120 USD på ett år och 1200 USD på tio år. Skulle vi spara det dubbla, det vill säga med en faktor 2, skulle vi ha sparat 2400 USD på tio år. Skulle vi istället spara på två sparkonton separat med 10 USD i månaden får vi även då samma slutsumma. Detta är exempel på linjära system och även introduktionen till definitionen av linjär avbildning.

  En funktion kallas en linjär avbildning om den tar en vektor från till och uppfyller följande två egenskaper för alla vektorer och i för alla skalärer :

  • Homogenitet

  • Additivitet

  För specialfallet kallas linjära avbildningen för linjär operator.

  Satsen leder till att om

  är en linjär avbildning så gäller att

  Vad är en standardmatris?

  Innan vi går in på vad en avbildningsmatris är ska vi först fastställa att alla linjära avbildningar från till är matrisavbildningar. Först visar vi att en matrisavbildning är en linjär avbildning, sen visar vi att en linjär avbildning måste vara en matrisavbildning.

  En matrisavbildning är en avbildning som kan skrivas som

  Dessutom, gäller det att alla linjära avbildningar

  är en matrisavbildning.

  Vi börjar med att visa att en matrisavbildning är en linjär avbildning genom att testa dess homogenitet och additivitet. Låt vara en -matris, och vara -vektorer samt en skalär.

  vilket visar att matrisavbildningen är en linjär avbildning enligt definition. Nu antar vi att vi har en linjär avbildning

  och låter vektorn och skriver den som en linjärkombination av standardvektorerna :

  Nu använder vi oss av för att utveckla följande

  vilket visar att vi kan för varje linjär avbildning skapa en matrisavbildning vars kolonner utgörs av standardvektorernas avbildningar .

  Ovan -matris som noteras som kallas för standardmatris. Den noteras ofta i litteraturen som eller för respektive linjär avbildning eller . Den kan även enkelt noteras som . De två tidigare nämnda noteringarna skrivs:

  och vi använt i en mening kan vara standardmatris för , är avbildningen under eller att är avbildningen representerat av .
  Insikten i ovan sats är så pass intressant att vi sammanfattar det igen här. Beviset är redan klart i föregående sats.

  Låt vara en linjär avbildning. Om är standardvektorerna i , och är vilken vektor som helst i , då kan kan uttryckas som

  där

  Exempel 1

  Låt vara en avbildning som med hjälp av matrisen avbildar till :

  Då har vi att

  Då har vi att vi kan uttrycka avbildningen som

  och att avbildar

  Summerar vi som i förra avsnittet har vi att:

  • Avbildningen är

  • Definitionsmängden är eftersom att input är

  • Målmängden är eftersom att output är

  • Värdemängden är planet i med riktningsvektorerna

  Att värdemängden är ett plan brukar behöva en ytterligare förklaring, men ser ju ut som följande:

  Notera sista raden! visst kan den jämföras mot planets parameterform? nämligen

  Detta brukar vara en anledning till ytterligare förvirring för nybörjaren, men vi introducerar den här aspekten tidigt för att kunskapen ska hinna mognas till insikt innan tentamen. Allt innehåll i linjär algebra hänger ihop, vilket gör kursen konceptuellt svår. När man ser sammanhangen för vad de är utan att bli förvirrad, då vet man att insikten är på plats!

  Exempel 2

  Låt vara avbildningen via matrisen

  Då har vi att

  • Avbildningen är

  • Definitionsmängden är

  • Målmängden är

  • Värdemängden är hela eftersom alla punkter är möjliga baserat på valet av

  Vi säger att kollapsar . Just detta fall låter varje partal och i punkten i kollapsa på punkten i .

  Tre typer av linjär avbildning alla behöver hantera, förstå och kunna härleda är rotation, projektion, och spegling.

  Vad är rotation?

  Med rotation som linjär avildning menas en matris , kallat rotationsmatris, som avbildar varje vektor till en rotation runt origo med given vinkel . Detta förväntas nybörjaren lära sig både för och , och som vanligt rekommenderas det att först försöka förstå istället för att först lära sig formler utantill.

  Rotation i 2 dimensioner

  Låt vara resultatvektorn av en godtycklig vektor som har roterats moturs runt origo med vinkeln . Då har vi att standardmatrisen returnerar enligt följande

  Enligt den allmänna formeln för standardmatrisen för en linjär avbildning kan vi uttrycka för

  som

  Alltså kan avbildningsvektorn uttryckas som

  Sista raden är en linjärkombination av två vektorer med skalärerna och . Rent grafiskt kan detta härledas med hjälp av enhetscirkeln och nybörjaren förväntas kunna både den samt värdena av cosinus, sinus och tangens för standardvinklarna

  Rotation i 3 dimensioner

  Rotation runt origo i 3 dimensioner ställer följdfrågorna runt vilken axel? och med vilken orientering?. Svaret på andra frågan får vi med hjälp av högerhandsregeln som definierar riktningen för en vald vinkel (i två dimensioner blir det så enkelt som moturs eller medurs). Vektorn kan roteras runt -axeln, -axeln eller -axeln. Roteras den runt flera så är det enklast att ta fram rotationsmatrisen för var och en av axlarna och därefter multiplicera ihop dem (kallas sammansatt avbildning). Rotationsmatrisen i härleds med hjälp av rotationsmatrisen i som vi härledde i avsnittet innan. Låt oss börja med ett exempel där vektorn roteras runt -axeln. Det betyder att vi låser -koordinaten för och tillämpar rotationsmatrisen endast för - och -koordinaten. Vi börjar bakifrån och har att

  där de gulmarkerade elementen kan kännas igen som -rotationsmatrisen i en del av -rotationsmatrisen som vi noterar . Lägg märke till att sista radens resultatmatris är -koordinaten låst med och som dessutom inte påverkar - och -koordinaterna. Där finner vi istället den igenkända uttrycket för vektorn avbildad under -rotationsmatrisen. Analogt kan vi komma fram till motsvarande -rotationsmatriser och med rotation runt - respektive -axeln. Vi definierar alla tre.

  Notera dock hur minustecknet byter plats för . Detta är förknippat med att man vill vara konsekvent med orienteringen av de tre axlarna och kopplat till högerhandsregeln. För nu, är rekommendationen att köpa sig in på det då fullständig förståelse kan kräva ganska mycket nedlagd tid som kan användas på annan del av materialet i kursen.

  Vad är en projektion?

  Projektionsmatrisen tar en vektor och ortogonalt projicerar den på en linje i eller på en linje eller plan i med hjälp av projektionssatsen. Vi går igenom bägge standardmatriserna här.

  Projektionsmatris i 2 dimensioner

  Låt vara projektionen av vektorn på vektorn . Då gäller det att standardmatrisen är

  För att härleda standardmatrisen minns vi projektionssatsen för projicerat på som

  men där vi istället låter vektorerna vara

  Då kan vi härleda standardmatrisen som

  och sista raden visar formeln för standardmatrisen .

  Projektionsmatris i 3 dimensioner

  Projektion på vektor

  Låt oss ta den linjära avbildningen

  som projicerar vektorn på vektorn

  Från härledningen i -projektionsmatrisen har vi att standardmatrisen är

  Alltså, standardmatrisen för linjära avbildningen av projektionen på en vektor i är

  Projektion på godtyckligt plan

  Låt

  vara den linjära avbildningen som projicerar en vektor på planet med normalvektorn . Då har vi att standardmatrisen är

  där är identitetsmatrisen i och den högra matrisen känner vi igenom som standardmatrisen för projektion på vektor i . Tyvärr kan inte standardmatrisen A noteras vackrare, utan enklast är att sätta in siffror från den givna normalvektorn först och sen göra subtraktionen. Härledningen är ganska enkel, så pass att vi lärde oss detta redan i början av kursen, nämligen summering av två vektorer. Se bilden! där definierar vi den projicerade vektorn på planet , , som summan

  där är projektionen av på planets normalvektor .

  Det leder till att vi har att

  där är standardmatrisen för projektion på vektorn . Därmed har vi härlett definitionen för standardmatrisen ovan.

  Projektion på koordinatplanen

  När vi väl har förstått projektionen på godtyckligt plan så kan vi återanvända formeln för projektion på koordinatplanen. Vi har tre koordinatplan i , nämligen, -planet, -planet och -planet. Vi tar exemplet för -planet. Låt

  vara en linjär avbildning, med standardmatris , som projicerar godtycklig vektor på -planet. Det innebär att

  eftersom att koordinaterna och består, men då vektorn är projicerad på -planet, så blir -koordinaten 0. Vi kan både algebraiskt och geometriskt härleda standardmatrisen till

  och vi kan även bekräfta med hjälp av formeln för standardmatris för projektion på godtyckligt plan. Analogt gäller för de övriga två standardmatriserna för projektion på koordinatplanen. Vi sammanfattar alla tre:

  Vad är en reflektion?

  Med spegling av en vektor avses alltid i förhållande till en linje, eller ett plan, där resultatvektorn landar som en spegelbild på andra sidan.

  Vi har linjära avbildningen

  som speglar vektorn med avseende på linjen med riktningsvektor . Dess standardmatris är

  där är -projektionsmatrisen som projicerar en godtycklig vektor på linjens riktningsvektor . Vi döper resultatvektorn av projektionen för . (Kom ihåg att projektionsformeln hanterar två vektorer, så även om vi projicerar på en linje så behöver vi ha en riktningsvektor). Enligt bilden kan vi skriva resultatvektorn som är speglingsvektorn av runt linjen som summan

  som knyter samman definitionen av standardmatrisen ovan. Speglingsmatris för en linje i och för ett plan i kan härledas analogt.

  Vad är en linjär operator?

  Detta är ett mycket tekniskt avsnitt och därför har fokus varit extra på att hålla det kort. Det är ett koncist avsnitt för den delen av glosförhöret som varje tentamen i linjär algebra erbjuder.

  En linjär operator kan referera till olika definitioner. Inom grundkursen i linjär algebra är det hyfsat konventionellt att en linjär operator refereras till att vara en linjär avbildning med specialfallet att dimensionerna mellan definitionsmängden och målmängden är samma. Nämligen att

  Helt enkelt, vi har dimensioner både till vänster och höger om pilen. Om det inte skulle vara fallet så har vi ingen linjär operator, utan endast en linjär avbildning (givet att definitionen för linjär avbildning infrias). Exempel på linjära operatorer i projektion, spegling och rotation. De två sistnämnda är dessutom kallade för att vara linjär isomorphism, vilket handlar om att avbildningen är inverterbar, det vill säga är en bijektion.
  Om en linjär operator har en längdkonserverande egenskap, det vill säga att

  kallas operatorn för en ortogonal operator. För dessa gäller följande sats.

  Om är en linjär operator så är följande två påståenden ekvivalenta.

  En ortogonal operator föranleder till definitionen av en en ortogonal matris.

  En kvadratisk matris kallas för att vara ortogonal om

  Vilket i sin tur föranleder till följande sats:

  • Transponatet av en ortogonal matris är ortogonal.

  • Inversen av en ortogonal matris är ortogonal.

  • Produkten av ortogonala matriser är ortogonal.

  • Om är ortogonal så gäller att eller .

  Och slutligen knyter vi ihop samtliga satser och definitioner med följande

  En linjär operator

  är ortogonal om, och endast om, dess standardmatris är ortogonal.

  Innehållsförteckning
   Gillar du det vi gör? Hjälp oss och dela detta avsnitt.

   Bra översikt för linjär algebra och kort att-göra-lista

   Vi jobbar hårt för ge dig kunskap kort, koncist och pedagogiskt. Tvärtom till vad amerikanska böcker gör.

   Få uppgifter till gamla tentor för linjär algebra indelade i kapitel

   Trixet är att både lära sig teorin och öva på extentor. Vi har kategoriserat dem som gör det extra enkelt.

   Apple logo
   Google logo
   © 2024 Elevri. All rights reserved.