Gram-Schmidt

Gram-Schmidt är en algoritm för att hitta en ON-bas för ett givet delrum. Ingången till algoritmen är en känd, icke-ON-bas, och när projektionssatsen tillämpas i en sekvens kommer basvektorerna att hittas en efter en.

Innehållsförteckning

  Intro

  Namnet Gram-Schmidt antogs av det matematiska samfundet efter att den tyske vetenskapsmannen Erhard Schmidt publicerade en disposition för denna algoritm 1907.

  I sin uppsats erkände Schmidt också att den danske aktuarien och matematikern Jørgen Pedersen Gram hade använt en liknande teknik före honom.

  Tyvärr levde Gram inte för att se sitt namn i titeln på den berömda algoritmen, på grund av att han stod inför en helt bisarr och tragisk död.

  På väg till ett möte med Den Kungliga Danska Vetenskapsakademien blev Gram påkörd och dödad av en cyklist.

  Koncept

  Ett koordinatsystem kan byggas upp på många olika sätt. Den form vi är mest bekant med är det kartesiska koordinatsystemet vars axlar är vinkelräta och märkta med samma enheter.

  Anledningen till att just detta koordinatsystem har blivit standard är för att det är intuitivt för oss och förenklar mycket av matematiken.

  För olika tillämpningar av linjär algebra kanske vi dock inte har turen att problemet vi försöker lösa överlämnas till oss i denna enkla form.

  I sådana fall kanske vi vill omvandla ett konstigt koordinatsystem till den form vi är vana vid att arbeta med.

  Det är precis vad Gram-Schmidt-metoden gör för oss.

  Summering

  Givet en mängd av n linjärt oberoende vektorer:

  Gram-Schmidt-algoritmen bildar ett vektorrum och konstruerar en ortonormerad bas av :

  Gram-Schmidt-proceduren: Först låter vi , och sedan normera vi för att beräkna

  För att producera följande ortonormerad bas, betraktar vi varje motsvarande vektor (innan normalisering) och vi subtraherar projektionen av denna vektor på de tidigare beräknade bas . Därför blir formeln:

  där det andra steget är att normera den resulterande vektorn, vilket ger oss den ortonormerad bas basvektorn .

  Gram-Schmidt

  Introduktion

  Gram-Schmidt är en algoritm för att skapa en ny ON-bas utifrån en existerande bas. Säg att vi har en bas

  som spänner upp ett underrum . Utmaningen är då att definiera en ny bas

  som spänner upp samma underrum men som dessutom är en ortonormal bas.

  Gram-Schmidt är en algoritm som skapar en ON-bas utifrån en existerande bas

  Matematiskt gäller för ovan två baser samt basvektorerna för :

  Algoritmen

  Vi introducerar algoritmen här och går därefter igenom exempel för 2D och 3D. Vissa av oss har en fallenhet att känna igen mönster medan andra behöver få en geometrisk genomgång av algoritmens varje steg. Rekommendationen är att först läsa igenom algoritmen nedan ytligt och därefter förstå geometrin för våra två exempel.

  Låt

  spänna upp underrummet . Vi skapar en ON-bas till som vektorerna

  och definierar dem som:

  där är underrum till och växer med en dimension för varje steg.

  Tolkning av algoritmen

  Algoritmen och dess steg kan sammanfattas till:

  1. Algoritmen har lika många steg som antal basvektorer . I varje enskilt steg skapar vi en ny ON-basvektor .

  2. För varje steg definierar vi underrummet som spänns upp av alla ON-basvektorer vi dittills har definierat.

  3. För varje steg definierar vi den nya ON-basvektorn som vektorn mellan och projektionen av på underrummet .

  Projektionen i algoritmen

  För algoritmens andra steg ser vi att är definierad som

  där underrummet endimensionellt och spänns upp av

  För detta steg kan vi enkelt använda oss av projektionsformeln, men från och med tredje steget där vi har

  har underrummet dimension högre än 1. Då räcker inte projektionsformeln till, men vi kan ta stöd av den tack vare att -vektorerna bildar en ON-bas, för då gäller att

  eftersom att och är normerade. Skulle de inte vara normerade förkortas inte uttrycket lika vackert, utan det generella uttrycket blir

  eftersom att nämnaren i bråken inte längre är lika med 1. Det generella fallet följer analogt, givet att -vektorerna är normerade:

  Gram-Schmidt i 2D

  Exempel 1

  I vårt första exempel har vi basen

  där spänner upp och

  Vi utför Gram-Schmidt och börjar med första steget: att definiera den första ON-basvektorn som normen av samt att definiera underrummet :

  Nästa, och sista, steget för det här exemplet är att definiera den andra ON-basvektorn enligt

  Vår nya ON-bas för är alltså

  där vektorerna både har längden 1 och är ortogonala mot varandra.

  Exempel 2

  I vårt andra exempel för 2D tar basen

  som spänner upp planet som är ett underrum till och

  Men, hur kan ett exempel i rummet kvalificeras för ett exempel för 2D? Det är ett exempel för 2D eftersom att vi skapar en ny ON-bas till underrummet , vars dimension är 2 då dess basvektorer är två.

  Vi utför Gram-Schmidt.

  Som i första exemplet har vi endast ett steg till, vilket är att definiera den andra ON-basvektorn enligt

  Innan vi utför det sista normerande steget kan vi applicera ett enkelt trick för att få en snyggare vektor . Då vi ska normera vektorn spelar dess ursprungliga längd ingen roll för normeringssteget. Se därför vad som sker när vi väljer att förlänga vektorn med två innan vi normerar:

  Visst blev den senare vektorn betydligt snyggare än den första? enklare skalär samt inga bråk inom parenteserna. Vår nya ON-bas för blir alltså

  Gram-Schmidt i 3D

  Låt oss bestämma en ON-bas med hjälp av Gram-Schmidt som spänner upp samma underrum till som basen

  spänner upp.

  De två första stegen i algoritmen blir då ekvivalenta med andra exemplet för 2D och vi kan återanvända resultaten för och . Vi har att

  vilket tar oss till steg tre, nämligen att beräkna

  där vi har att

  Alltså leder det till att vår nya basvektor uttrycks som

  Låt oss angripa de två projektionerna separat för att underlätta beräkningarna.

  Vi sätter in våra beräkningar i uttrycket ovan.

  Vi normerar nu som sista delsteg av steg 3 i algoritmen, men vi förlänger vektorn först med 3/2 för att underlätta beräkningar och få en snyggare basvektor:

  Gram-Schmidt är klart för denna gång och Vi konkluderar vår nya bas som

  Ortonormal bas

  En bas är ortonormal om dess basvektorer är ortogonala mot varandra och alla har längd ett, det vill säga en ortogonal bas med det ytterligare villkoret att alla basvektorer är normerade. Formellt kan vi definiera det på följande sätt:

  Låt vara en bas till underrummet . kallas ortonormal om, och endast om:

  Ortogonal bas

  En bas är ortogonal om samtliga basvektorer är vinkelräta mot varandra. Formellt kan vi definiera det på följande sätt:

  Låt vara en bas till underrummet . kallas för ortogonal om, och endast om:

  Ortogonal matris

  En matris är ortogonal om den är kvadratisk och alla dess kolonnvektorer är vinkelräta mot varandra samt har längd ett. En mycket naturlig reaktionen är att matrisen då borde heta ortonormalmatris, vilket vissa källor tillåter. Men det konventionella namnet är just ortogonalmatris även om namnet är förvirrande och därför lite olyckligt valt. Det finns ett rykte att en prominent, men virrig, matematiker en gång i tiden valde fel namn och felet har sedan dess aldrig korrigerats. Låt oss formalisera definitionen:

  Låt vara en kvadratisk matris

  och kallas ortogonalmatris om, och endast om:

  Innehållsförteckning
   Gillar du det vi gör? Hjälp oss och dela detta avsnitt.

   Bra översikt för linjär algebra och kort att-göra-lista

   Vi jobbar hårt för ge dig kunskap kort, koncist och pedagogiskt. Tvärtom till vad amerikanska böcker gör.

   Få uppgifter till gamla tentor för linjär algebra indelade i kapitel

   Trixet är att både lära sig teorin och öva på extentor. Vi har kategoriserat dem som gör det extra enkelt.

   Apple logo
   Google logo
   © 2024 Elevri. All rights reserved.